Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.epiercing.pl jest Studio Art Line ul. Dąbrowskiego 62 Poznań (zwane dalej Sprzedającym).
 2. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie www.epiercing.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
 4. Wszystkie materiały fotograficzne, karty poglądowe, instrukcje, teksty i opisy zawarte na stronie www.epiercing.pl są właśnością firmy Artline Dominik Szymkowiak. Jakiekolwiek próby wykorzystania powyższych materiałów są zabronione i automatycznie będą ścigane na drodze postępowania sądowego.

REJESTRACJA KLIENTA

 1. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia „formularza zamówienia”.

PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie „formularza zamówienia” znajdującego się na stronach sklepu.
 2. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. O zmianach statusu zamówienia Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w „formularzu zamówienia”.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.
 5. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 6. Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa Klient.
 7. Terminy realizacji zamówień wynoszą od 1-3 dni.
 8. Na życzenie Klient otrzymuje rachunek.
 9. Zamówienia można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

GWARANCJA I REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 2. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 10 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu – przesyłka nie może być rozpakowana). Jednocześnie informujemy, iż w celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.
 4. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. Zwrot należy uzgodnić telefonicznie. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
 5. W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od Klienta.
 6. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury, paragonu) oraz opisać przedmiot reklamacji.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach:
  - towarów, które noszą ślady użytkowania lub mają zniszczone oryginalne opakowanie.
 8. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady.
 9. W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających ww. warunki, gwarantujemy zwrot należności drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto lub przekazem pocztowym na podany na zamówieniu adres, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 5% kosztu zamówienia brutto.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Jakiekolwiek próby wykorzystania powyższych materiałów są zabronione i automatycznie będą ścigane na drodze postępowania sądowego.

 • © Copyright 2014 ePiercing.pl. All Rights Reserved.